Start Artykuły LITURGIA TRIDUUM SACRUM
LITURGIA TRIDUUM SACRUM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 23 marca 2013 18:03

WIELKI CZWARTEK (godz. 1700)

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

         Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy trzydniowy obchód Tajemnicy Paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Boga Człowieka, Jezusa Chrystusa.  PASCHA - oznacza przejście. Przejście Anioła Pańskiego, opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła faraona do wypuszczenia Ludu Wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności, z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez Przymierze przyjaźni. Na stołach izraelskich spoczywał baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skrapiano odrzwia na znak pojednania. Naród Wybrany spożywał ucztę paschalną w postawie gotowości do podróży, stojąc  z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony, to znaczy bez zaczynu i pili gorzkie zioła, na znak goryczy niewoli. Dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór, to kontynuacja starotestamentalnej uczty Paschalnej, którą Chrystus wzbogac ił w Wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje określony przez Jana Chrzciciela jako BARANEK BOŻY, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael - Lud Boży a więc my wszyscy, porzucamy niewolę grzechu nie dla jakiejś innej nowej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władca jest sam Bóg.

Te treści przewodzą dzisiaj w liturgii w trzech motywach:

*  ustanowieniu Eucharystii,

*  uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa,

*  wezwaniu do prawdziwej miłości.

Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Baranka, obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego; dlatego:

* w postawie radosnej wdzięczności bierzmy udział we Mszy świętej i przyjmijmy Komunię świętą,

* niech nasze domy przypominają Wieczernik, w którym Chrystus modlił się za uczniów, służył im i okazał największą miłość.

Schemat liturgii:

 1. Uroczyste wejście (na początku procesji krzyż i świece).
 2. Okadzenie ołtarza.
 3. W czasie śpiewu "Chwała na wysokości" dzwonią dzwonki (które milkną aż do Wigilii Paschalnej - Wielka Sobota).
 4. Po komunii formuje się procesja do "ciemnicy" (założenie welonu kapłanowi i welonu na puszkę). Procesję prowadzi krzyż. Za nim idą ministranci. Przed celebransem niosącym Najświętszy Sakrament idą ministranci niosący świece i trubularz.
 5. Po dojściu do ołtarza wystawienia ("ciemnicy") kapłan okadza Najświętszy Sakrament i chowa go.
 6. Po chwili cichej adoracji procesja wraca do zakrystii
 7. Po uroczystej liturgii należy dokonać obnażenia ołtarza: zdjąć świece, mszał mikrofon i obrus.

 WIELKI PIĄTEK (godz. 1700)

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

 •  Na mocy dawnej tradycji dzisiaj i w dniu jutrzejszym Kościół nie sprawuje sakramentów.
 • Ołtarz winien być zupełnie obnażony: bez krzyża, bez świeczników, bez obrusów. Należy przygotować: szaty liturgiczne, krzyż do adoracji, świece poduszki, na których będzie leżał celebrans, mszał, korporał, puryfikaterz obrus, welon naramienny.

         Trwamy dzisiaj w obchodzie wydarzeń paschalnych. Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie.

Przejście - PASCHA - z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domagało się wyniszczenia Sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy najpierw podjął ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary; z Krzyża - znaku hańby i kary dla złoczyńców - narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana przedstawia prawdy, które mówią  o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter tego dnia - dnia śmierci Syna Bożego. Został On bowiem wydany w ręce ludzi, którzy "postąpili      z Nim, jak chcieli". Smutek Wielkiego Piątku jest rzeczywistym, głębokim smutkiem, lecz smutek ten jest "z Boga" - jak mówi św. Paweł, jest to smutek naszej skruchy, który jednak zakłada nadzieję.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

* LITURGII SŁOWA

* ADORACJI KRZYŻA

* KOMUNII ŚWIĘTEJ

* PROCESJI DO BOŻEGO GROBU.

Schemat liturgii:

 1. Procesja w ciszy do ołtarza. Po oddaniu pokłonu ołtarzowi kapłan pada na twarz. W tym czasie wszyscy klęczą.
 2. Po krótkiej modlitwie celebrans i ministranci wstają.
 3. Jako Ewangelię czyta się Mękę Jezusa Chrystusa wg. św. Jana (bez świec przy ambonie i trybularza).
 4. Modlitwa wiernych - składa się z 10 wezwań (każde z nich ma wezwanie      i modlitwę księdza).
 5. Adoracja krzyża. Procesyjne wniesienie krzyża (ze świecami). Odbiera go kapłan stojący przed ołtarzem. Następuje odsłonięcie krzyża, któremu towarzyszy 3-krotny śpiew „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”.
 6. Adoracja krzyża przez pozostałych wiernych. W trakcie jej trwania rozkłada się na ołtarzu obrus i korporał, stawia się mszał i mikrofon.
 7. Komunia św.   Ksiądz z dwoma ministrantami trzymającymi świece przynosi Najświętszy Sakrament (potrzebny jest welon). „Ojcze nasz” „Baranek Boży” i komunia św.
 8. Po modlitwie po komunii przynosi się monstrancję.
 9. Procesja do grobu: przykrycie monstrancji welonem, okadzenie, welon dla księdza, procesja (trybularz przed Najświętszym Sakramentem).
 10. Na ołtarzu pozostają krzyż i świece.

WIELKA SOBOTA (godz. 1700)

Rozpoczynamy dzisiaj uroczysty obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Ocieramy się niejako o Tajemnicę Paschalną, Tajemnicę Przejścia. Będziemy dziś rozważać wiele aspektów owego przejścia:

* przez wody Morza Czerwonego i wodę Chrztu,

* ze śmierci do życia,

* z ciemności do światła,

* z upadku do życia chwały.

Trzeba nam pamiętać, że nasze przejście przygotował nam Jezus Chrystus przez Paschalną Tajemnicę męki, śmierci i swego zmartwychwstania.

Schemat liturgii:

 1. Liturgia światła:
 2. kapłan chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum. W kościele gasi się światła. Kapłan ubrany w białe szaty udaje się wraz z ministrantami (trybularz, paschał, ziarna do paschału, mszał lub obrzędy Triduum) przed kościół. Krzyż nie uczestniczy w procesji!
  - kapłan błogosławi ogień (modlitwa z mszału),
  - włożenie gron do paschału (najpierw żłobi na nim znak krzyża),
  - zapalenie paschału i śpiew "Światło Chrystusa". Odpowiadamy "Bogu niech będą dzięki",
  - procesja do ołtarza: na czele procesji idzie ministrant z trybularzem oraz kapłan z paschałem. W drodze do ołtarza śpiewa jeszcze dwa razy "Światło Chrystusa". Po drugim wezwaniu zapala się wtedy światła w kościele.
 3. Orędzie wielkanocne: okadzenie księgi i paschału. Kapłan śpiewa exultet - "Weselcie się już zastępy aniołów w niebie..."
  - liturgia słowa (modlitwa kapłana i czytania - przynajmniej trzy czytania: dwa ze Starego Testamentu, na pewno czytanie trzecie i epistoła)
 4. Liturgia chrzcielna:
  - litania do wszystkich świętych,
  - błogosławieństwo wody chrzcielnej (zanurzenie paschału),
  - odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Po zakończeniu kapłan kropi lud wodą.
 5. Przygotowanie darów, liturgia eucharystyczna, obrzęd komunii.

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Procesja rezurekcyjna godz. 700