Start Artykuły Plan sześcioletni
Plan sześcioletni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gość   
sobota, 29 listopada 2014 17:30

21 lipca 1950 roku sejm uchwalił ustawę o planie sześcioletnim. Plan ten przewidywał wzrost produkcji przemysłowej o 158% a rolniczej o 50%, przyrost dochodu narodowego miał być wyższy po sześciu latach aż o 112%. Sztandarową inwestycją miała być budowa Nowej Huty koło Krakowa, która miała być konkurencją dla starego, intelektualnego Krakowa i miejscem , gdzie klasa robotnicza miała przewyższyć  go warunkami bytowymi i kulturą. Podstawą gospodarki miał być przemysł ciężki. Przemysł hutniczy i maszynowy skierowany był na produkcję broni, potrzebną oczywiście ZSRR, który zaangażował się w wojnę Koreańską. Związek Radziecki dostarczał Polsce surowce w tym 70% rudy żelaza  i 100% ropy naftowej. W zamian Polska dostarczała ZSRR  wagony z węglem i gotowe produkty przemysłowe. Taki stan rzeczy spowodował że w Polsce brakowało produktów przemysłowych mimo tak intensywnej produkcji. Inne dziedziny przemysłu, które zaczęły powoli funkcjonować to: stoczniowy, samochodowy, lotniczy i tworzyw sztucznych. Na początku lat pięćdziesiątych stworzono zakłady chemiczne w Oświęcimiu, hutę aluminium w Skawinie, hutę im. Tadeusza Sendzimira, fabrykę samochodów na Żeraniu i w Lublinie oraz hutę im. Lenina pod Krakowem w późniejszej Nowej Hucie.  Zatrudniono miliony robotników, mimo braków w kwalifikacjach większy nacisk położono na intensyfikację produkcji niż na jakość i wydajność. W 1950 roku władze wydały ustawę o „socjalistycznej dyscyplinie pracy”, która wprowadzała surowe kary za nieobecność w pracy, spóźnienia i inne uchybienia w dyscyplinie. Przodowników pracy w szczególny sposób wyróżniano pokazując ich fotografie, namawiano do bicia rekordów pracy. Znamiennym było to, że tak intensywny rozwój przemysłu spowodował migrację ludności na bardzo dużą skalę ze wsi do miast. Przy zakładach pracy powstawały duże osiedla mieszkaniowe. Oczywiście przemysł budowniczy i mieszkaniowy rozwijał się do 1952 roku, potem jednak nastąpił spadek w tejże dziedzinie. W miastach pojawił się problem z mieszkaniami. 28 października 1950 roku przeprowadzono reformę pieniężną, czego skutkiem było wprowadzenie na rynek nowej monety - złotego. Reformę rolnictwa przeprowadzono już w 1949 roku, majątki obszarnicze powyżej 50 ha rozparcelowano pomiędzy chłopów małorolnych, którzy uprawiali gospodarstwa karłowate, nie mogąc czerpać  większych zysków. Od 1951 roku władze nalegały, by przyłączano małe gospodarstwa do spółdzielni, od 1952 roku wprowadzono obowiązkowe dostawy produktów rolnych za które płacono bardzo małe sumy. Opór chłopstwa rósł, powstawały PGR – y. Pod koniec planu sześcioletniego PGR – y skupiły tylko 9% gruntów chłopskich. Kułacy czyli chłopi posiadający większą ilość gruntów byli prześladowani przez reżim partyjny. Małorolnych chłopów zmuszano do wstąpienia do spółdzielni, a na opór wobec oddawania dostaw produktów rolnych niekiedy stosowano terror. W latach pięćdziesiątych pojawił się plakat wymierzony w kułaków, na którym widniała postać chłopa i podpis „Stara mądrość uczy: nie wierz bogaczowi, jedną dłoń Ci poda – a do drugiej złowi”.