Start Informacje Duszpasterskie XVIII Niedziela Zwykła - Święto Przemienienia Pańskiego– 6 sierpnia 2017
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XVIII Niedziela Zwykła - Święto Przemienienia Pańskiego– 6 sierpnia 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 06 sierpnia 2017 05:45

Święto Przemienienia Pańskiego; XVIII Niedziela Zwykła – 6 sierpnia 2017

W tygodniu:

I Niedziela – 6 VIII – Święto Przemienienia Pańskiego – XVIII Niedziela Zwykła

Poniedziałek – 7 VIII – wsp. dow. śś. Sykstusa II, pap. i Towarzyszy; albo: św. Kajetana, prezb.; lub: bł. Edmunda Bojanowskiego

Wtorek – 8 VIII – wsp. św. Dominika, prezb.

Środa – 9 VIII – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziew. i męcz. – patronki Europy

Czwartek – 10 VIII – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Piątek – 11 VIII – wsp. św. Klary, dziew.

Sobota – 12 VIII – wsp. dow. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak.

Niedziela – 13 VIII – XIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. śś. Poncjana, pap. i Hipolita, prezb. i męcz. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa jest dziś dla nas umocnieniem we wszelakich życiowych podłamaniach, bo Przemieniony Jezus – Bóg jest z nami!
 2. Sierpień, miesiąc trzeźwości, jest zaproszeniem do dobrowolnej abstynencji i trzeźwości oraz modlitwy za uzależnionych.
 3. W tę niedzielę (6 VIII) przypada w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego; Msze św. z Adoracją Najświętszego Sakramentu zwyczajowo: 7:00, 9:00, 10:30 oraz po południu w cerkwi o 14:40 (już bez Adoracji IHS ze względu na chrzest).
 4. Dzisiaj też przypada I niedziela sierpnia – stąd zmiana tajemnic męskich po prymarii (tj. po Mszy św. o 7:00).
 5. Podczas Mszy św. o 9:00 grać i śpiewać będzie zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.
 6. Natomiast zamiast kazania na wszystkich dopołudniowych Mszach św. w nowym kościele czytany będzie 6 sierpnia komunikat Prezydium KEP z okazji 75 rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
 7. Dziś jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – składka na cele diecezjalne.
 8. Po południu w tę niedzielę 6 VIII w starym kościele chrzest następnego dziecka: Maciej Nikodem Kurowski (Msza św. za to dziecko odprawiona będzie w piątek 11 sierpnia o 18:00). Po południu – jak wyżej wspomniano – nie będzie już Adoracji IHS.
 9. Poświęcenie figury Matki Bożej na posesji u pp. Chochlów w Królowej Polskiej – w tę niedzielę 6 VIII po Mszy św. o 14:40.
 10. Również dziś rozpoczyna się Nowenna (6-14 VIII) przed Uroczystością Wniebowzięcia (15 VIII).
 11. Dziś sumą odpustową sprawowaną o 11:00 przez ks. bpa A. Jeża w sądeckiej bazylice kończy się tygodniowy odpust ku czci „Przemienienia Pańskiego” (30 VII – 6 VIII).
 12. W poniedziałek o 8:00 wyjazd aspirantów i ministrantów z dawnej II i III klasy do Starego Sącza (ołtarz papieski, klasztor i lody).
 13. Wczoraj wieczorem zmarła nasza parafianka śp. Stanisława Chochla z Królowej Polskiej. Więcej informacji na klepsydrach.
 14. Zamówione zostały Msze św. gregoriańskie za śp. Tadeusza Witka, za porozumieniem z jego żoną i dziećmi odprawione będą we wrześniu w Świdnicy przez ks. infułata Kazimierza Jandziszaka (prowadził u nas procesję Bożego Ciała w 2015 r.).
 15. Natomiast we wtorek o 6:30 kończą się w parafii Msze św. gregoriańskie za śp. Władysława Nowaka. Wieczny odpoczynek!
 16. Zaś we środę wieczorem rozpoczyna się kolejna „gregorianka” – tym razem: za śp. Kazimierza Kruczka – zamówiona od żony.
 17. II środa miesiąca – modlitwa Akcji Katolickiej za ojczyzną (z Koronką) zamiast Godzinek o NMP (III środa – w int. Synodu).
 18. We środę, jak o tym usłyszeliśmy w dzisiejszym komunikacie KEP, przypada 75 r. śm., ale także liturgiczne Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – patronki Europy. Msza św. z nowenną o 18:00.
 19. We czwartek zaś przeżywamy Święto św. Wawrzyńca – diakona i męczennika. Msze św. o 6:30 oraz 7:00.
 20. W piątek wspominamy w liturgii św. Klarę, patronkę zakonu sióstr Klarysek ze Starego Sącza.
 21. W sobotę (12 VIII) o godz. 14:00 zawarty będzie sakrament małżeństwa: Agnieszka Laskosz i Stanisław Szczypuła.
 22. W najbliższą niedzielę 13 VIII po Mszy św. o 14:30 (w cerkwi), która będzie bez kazania, wyruszymy procesyjnie na Różaniec Fatimski. Proszę przynieść lampiony i świece. DSM zabiera figurę MB Fatimskiej. Modlić się będziemy o trzeźwość w parafii.
 23. Za tydzień 13 sierpnia przypada II niedziela zmiana tajemnic żeńskich po 7:00.
 24. Z racji II niedzieli miesiąca 13 VIII składka przeznaczona będzie jak zwykle na potrzeby parafii.
 25. W związku z tym, że także na niedzielę za tydzień (13 VIII) zapowiedziana jest składka na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie – ta składka u nas przeniesiona jest za dwa dni i zbierana będzie 15 VIII (tj. we wtorek we Wniebowzięcie NMP).
 26. W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź pierwsza: Adam Wacławiak, syn Wiktora i Heleny z d. Groń, ur. 09.06.1986 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 71; oraz: Karolina Katarzyna Kremer, córka Jana Tadeusza i Barbary Marii z d. Gądkowska, ur. 25.09.1985 r. w Krakowie, zam. Kraków, Bogucianka 35. Kto wiedziałby o jakichś przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 27. Na czas wakacji nie ma do odwołania żadnych spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych.
 28. W niedzielnych Godzinkach przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Stanisławy Hatlaś.
 29. Wydatki tego tygodnia: Kupiłem papier do drukowania 6 ryz x 12,99 zł = 77,94 zł.
 30. Zapłaciłem rachunki za elektryczność, bo póki co ich nie było (a przy pracach zużywano dużo prądu): 1040,08 zł + 250,67 zł.
 31. Naprawa traktorka-kosiarki popsutego w lipcu: kupienie koła magneto z zębatką rozruchową do kosiarki – 250 zł; zakup paska klinowego obustronnie zębatego do kosy traktora-kosiarki – 120 zł; wstawienie 2 czyszczaków do noży i cała robocizna – 100 zł.
 32. Czarne podkładowe aro-maty do wyłożenia na ziemi pod kamień: 100 mb o szerokości 60 cm + 50 mb o szerokości 100 cm + 70 mb o szerokości 50 cm – razem 210 zł + 136 zł; 25 rozsad kwiatowych (25 szt. x 3 zł) – 75 zł; za kwiaty cięte – 250 zł.
 33. 4 worki po 80 litrów każdy ziemi uniwersalnej (4 x 29,70 zł) oraz 5 worków 80 litrowych sosnowej kory drzewnej (5 x 9,60 zł).
 34. Zgrzewki wody mineralnej do picia i lody dla pracujących pań i panów – 68,70 zł. Dwie pizze dla nich – 67,60 zł + 5 zł.
 35. Razem wydałem sumę: 2817 zł 79 gr.
 36. Składka zbierana w I środę na wsparcie misji wyniosła 302,50 zł.
 37. We wtorek ma dojechać zamówiona figura MB Różańcowej o wysokości 160 cm na kolumnę na końcu schodów przy parkingu.
 38. Wciąż trwają prace podbicia betonowymi stopami i przyporami fundamentów wieży, jak i w miejscach pęknięcia całej cerkwi. Także wykonana będzie pionowa izolacja oraz (strefa odwodnienia). Wykonuje je mająca uprawnienia robót przy zabytkach firma „Madejski-Olszański”. Prace te są finansowane z uzyskanych środków konserwatorskich (50 tyś zł), a parafia dopłaci 6,5 tyś. zł – jako wkład własny; także naszym kosztem do poniesienia jest 2 tyś zł dla inspektora budowlanego.
 39. Po moim urlopie wróciliśmy do cotygodniowych sobotnich grup roboczych. Serdecznie dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Romana Pazgana: Roman Pazgan, Mieczysław Sekuła, Zbigniew Górka z synem Wiktorem, Krzysztof Kruczek, Paweł Kruczek. Zamiast pracy 50 zł złożył Stanisław Ogorzałek. Układali płaskie łupane kamienie na skarpie przy nowych schodach.
 40. Również serdecznie dziękuję kobietom z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik: Krystyna Michalik, Agata Zaczyk, Maria Małysa, Halina Małysa-Legutko; Małgorzata Mężyk. Wykonały pracę umycia i ułożenia nawiezionych granitowych okrąglaków koło nowego kościoła oraz uzupełnienia luk między nimi, a także wyplewienia i posadzenia kwiatów i podsypania korą.
 41. Zaś na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka. Będzie nadal kładzenie kamienia na drugiej skarpie.
 42. Oraz również na sobotę proszę kobiety z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz, będzie plewienie chwastów i wygrabienie ziemi.
 43. W sierpniu zapisy na XXXV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę prowadzone są już tylko u przewodnika grupy w Nowym Sączu. Wyjście pielgrzymki rozpocznie się 17 VIII Mszą św. o 6.30 na placu katedralnym w Tarnowie. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90 zł od osoby. Gdy z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę dopłaca Caritas. Więcej informacji o pielgrzymce – na stronach internetowych Pielgrzymki www. http://pielgrzymkatarnowska.pl
 44. Sołtys wsi Królowa Górna informuje, że w nocy z 24/25 VIII, czyli o 1:00 z czwartku na piątek organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy „na wejście PPT”. Chętni mogą się zapisać pod tel. 18 445-67-52 lub 882-162-419 do dnia 20 sierpnia.
 45. W ten weekend (11-13 VIII) odbędą się rekolekcje „Winnica Racheli” dla cierpiących do tej pory po niezawinionym poronieniu. Kontakt: s. Małgorzata Tel. 730 278 555. Miejsce rekolekcji podane będzie poufnie przy zapisie. Szczegóły – w gablocie.
 46. Organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej w tygodniu Odpustu MB Kalwaryjskiej – wyjazd w piątek 18 sierpnia o 8:30 z parkingu przy kościele. Koszt 30 zł od osoby przy pełnym stanie autokaru (może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników). Po drodze planowane jest zwiedzanie Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. Program w Kalwarii: 13:00 – Msza w kaplicy MB Kalwarysjskiej; 15:00 – nieszpory przy Domku MB pod przewodem ks. bpa Artura Mizińskiego; 18:00 – Msza przy Grobie MB pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Zapisy wraz z wpłatą do 13 sierpnia u członkiń Akcji Katolickiej – Heleny Ptaszkowskiej i Marii Rymanowicz.
 47. W porze wakacyjnej z racji gorąca, cotygodniowa liturgia niedzielna, w miarę możliwości będzie nieco krótsza niż zwykle.
 48. Z całego serca dziękuję za złożone w minioną środę w świątyni imieninowe życzenia i prezenty od Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej w imieniu parafii. Jeśli mi wolno, to proszę o modlitwę i też tę ustawicznie czynioną – obiecuję.
 49. Od 5 VIII przystąpiono do opracowania uproszczonego planu urządzenia dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w miejscowości Mszalnica, opracowanie to będzie wyłożone w gminie – mieszkańców tej wsi odsyłam do gabloty.
 50. W Oświęcimiu w poniedziałek 14 VIII uroczystości ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego w 76. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. Szczegółowy harmonogram w gablocie.
 51. Pragnę podziękować za udzielone parafii rabaty: przy kupnie Agro-mat – od p. Madeja w składzie materiałów budowlanych „na Bani” w Kamionce Wielkiej; przy kupnie betonu – od Marii i Ryszarda Mężyków w betoniarni w Nowym Sączu.
 52. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Eugeniusz, Stefania Janusz; Dominik, Kazimiera Ochwat; Wojciech, Renata Sadowscy. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Jacek i Agata Siedlarz; Jacek i Katarzyna Gruca; Stanisław i Anna Siedlarz
 53. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).

Poprawiony: niedziela, 13 sierpnia 2017 06:39
 

Ewangelia na dziś