Start Informacje XVIII Niedziela Zwykła - Święto Przemienienia Pańskiego– 6 sierpnia 2017
XVIII Niedziela Zwykła - Święto Przemienienia Pańskiego– 6 sierpnia 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 06 sierpnia 2017 05:45

Święto Przemienienia Pańskiego; XVIII Niedziela Zwykła – 6 sierpnia 2017

W tygodniu:

I Niedziela – 6 VIII – Święto Przemienienia Pańskiego – XVIII Niedziela Zwykła

Poniedziałek – 7 VIII – wsp. dow. śś. Sykstusa II, pap. i Towarzyszy; albo: św. Kajetana, prezb.; lub: bł. Edmunda Bojanowskiego

Wtorek – 8 VIII – wsp. św. Dominika, prezb.

Środa – 9 VIII – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziew. i męcz. – patronki Europy

Czwartek – 10 VIII – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Piątek – 11 VIII – wsp. św. Klary, dziew.

Sobota – 12 VIII – wsp. dow. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak.

Niedziela – 13 VIII – XIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. śś. Poncjana, pap. i Hipolita, prezb. i męcz. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa jest dziś dla nas umocnieniem we wszelakich życiowych podłamaniach, bo Przemieniony Jezus – Bóg jest z nami!
 2. Sierpień, miesiąc trzeźwości, jest zaproszeniem do dobrowolnej abstynencji i trzeźwości oraz modlitwy za uzależnionych.
 3. W tę niedzielę (6 VIII) przypada w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego; Msze św. z Adoracją Najświętszego Sakramentu zwyczajowo: 7:00, 9:00, 10:30 oraz po południu w cerkwi o 14:40 (już bez Adoracji IHS ze względu na chrzest).
 4. Dzisiaj też przypada I niedziela sierpnia – stąd zmiana tajemnic męskich po prymarii (tj. po Mszy św. o 7:00).
 5. Podczas Mszy św. o 9:00 grać i śpiewać będzie zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.
 6. Natomiast zamiast kazania na wszystkich dopołudniowych Mszach św. w nowym kościele czytany będzie 6 sierpnia komunikat Prezydium KEP z okazji 75 rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
 7. Dziś jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – składka na cele diecezjalne.
 8. Po południu w tę niedzielę 6 VIII w starym kościele chrzest następnego dziecka: Maciej Nikodem Kurowski (Msza św. za to dziecko odprawiona będzie w piątek 11 sierpnia o 18:00). Po południu – jak wyżej wspomniano – nie będzie już Adoracji IHS.
 9. Poświęcenie figury Matki Bożej na posesji u pp. Chochlów w Królowej Polskiej – w tę niedzielę 6 VIII po Mszy św. o 14:40.
 10. Również dziś rozpoczyna się Nowenna (6-14 VIII) przed Uroczystością Wniebowzięcia (15 VIII).
 11. Dziś sumą odpustową sprawowaną o 11:00 przez ks. bpa A. Jeża w sądeckiej bazylice kończy się tygodniowy odpust ku czci „Przemienienia Pańskiego” (30 VII – 6 VIII).
 12. W poniedziałek o 8:00 wyjazd aspirantów i ministrantów z dawnej II i III klasy do Starego Sącza (ołtarz papieski, klasztor i lody).
 13. Wczoraj wieczorem zmarła nasza parafianka śp. Stanisława Chochla z Królowej Polskiej. Więcej informacji na klepsydrach.
 14. Zamówione zostały Msze św. gregoriańskie za śp. Tadeusza Witka, za porozumieniem z jego żoną i dziećmi odprawione będą we wrześniu w Świdnicy przez ks. infułata Kazimierza Jandziszaka (prowadził u nas procesję Bożego Ciała w 2015 r.).
 15. Natomiast we wtorek o 6:30 kończą się w parafii Msze św. gregoriańskie za śp. Władysława Nowaka. Wieczny odpoczynek!
 16. Zaś we środę wieczorem rozpoczyna się kolejna „gregorianka” – tym razem: za śp. Kazimierza Kruczka – zamówiona od żony.
 17. II środa miesiąca – modlitwa Akcji Katolickiej za ojczyzną (z Koronką) zamiast Godzinek o NMP (III środa – w int. Synodu).
 18. We środę, jak o tym usłyszeliśmy w dzisiejszym komunikacie KEP, przypada 75 r. śm., ale także liturgiczne Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – patronki Europy. Msza św. z nowenną o 18:00.
 19. We czwartek zaś przeżywamy Święto św. Wawrzyńca – diakona i męczennika. Msze św. o 6:30 oraz 7:00.
 20. W piątek wspominamy w liturgii św. Klarę, patronkę zakonu sióstr Klarysek ze Starego Sącza.
 21. W sobotę (12 VIII) o godz. 14:00 zawarty będzie sakrament małżeństwa: Agnieszka Laskosz i Stanisław Szczypuła.
 22. W najbliższą niedzielę 13 VIII po Mszy św. o 14:30 (w cerkwi), która będzie bez kazania, wyruszymy procesyjnie na Różaniec Fatimski. Proszę przynieść lampiony i świece. DSM zabiera figurę MB Fatimskiej. Modlić się będziemy o trzeźwość w parafii.
 23. Za tydzień 13 sierpnia przypada II niedziela zmiana tajemnic żeńskich po 7:00.
 24. Z racji II niedzieli miesiąca 13 VIII składka przeznaczona będzie jak zwykle na potrzeby parafii.
 25. W związku z tym, że także na niedzielę za tydzień (13 VIII) zapowiedziana jest składka na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie – ta składka u nas przeniesiona jest za dwa dni i zbierana będzie 15 VIII (tj. we wtorek we Wniebowzięcie NMP).
 26. W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź pierwsza: Adam Wacławiak, syn Wiktora i Heleny z d. Groń, ur. 09.06.1986 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 71; oraz: Karolina Katarzyna Kremer, córka Jana Tadeusza i Barbary Marii z d. Gądkowska, ur. 25.09.1985 r. w Krakowie, zam. Kraków, Bogucianka 35. Kto wiedziałby o jakichś przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 27. Na czas wakacji nie ma do odwołania żadnych spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych.
 28. W niedzielnych Godzinkach przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Stanisławy Hatlaś.
 29. Wydatki tego tygodnia: Kupiłem papier do drukowania 6 ryz x 12,99 zł = 77,94 zł.
 30. Zapłaciłem rachunki za elektryczność, bo póki co ich nie było (a przy pracach zużywano dużo prądu): 1040,08 zł + 250,67 zł.
 31. Naprawa traktorka-kosiarki popsutego w lipcu: kupienie koła magneto z zębatką rozruchową do kosiarki – 250 zł; zakup paska klinowego obustronnie zębatego do kosy traktora-kosiarki – 120 zł; wstawienie 2 czyszczaków do noży i cała robocizna – 100 zł.
 32. Czarne podkładowe aro-maty do wyłożenia na ziemi pod kamień: 100 mb o szerokości 60 cm + 50 mb o szerokości 100 cm + 70 mb o szerokości 50 cm – razem 210 zł + 136 zł; 25 rozsad kwiatowych (25 szt. x 3 zł) – 75 zł; za kwiaty cięte – 250 zł.
 33. 4 worki po 80 litrów każdy ziemi uniwersalnej (4 x 29,70 zł) oraz 5 worków 80 litrowych sosnowej kory drzewnej (5 x 9,60 zł).
 34. Zgrzewki wody mineralnej do picia i lody dla pracujących pań i panów – 68,70 zł. Dwie pizze dla nich – 67,60 zł + 5 zł.
 35. Razem wydałem sumę: 2817 zł 79 gr.
 36. Składka zbierana w I środę na wsparcie misji wyniosła 302,50 zł.
 37. We wtorek ma dojechać zamówiona figura MB Różańcowej o wysokości 160 cm na kolumnę na końcu schodów przy parkingu.
 38. Wciąż trwają prace podbicia betonowymi stopami i przyporami fundamentów wieży, jak i w miejscach pęknięcia całej cerkwi. Także wykonana będzie pionowa izolacja oraz (strefa odwodnienia). Wykonuje je mająca uprawnienia robót przy zabytkach firma „Madejski-Olszański”. Prace te są finansowane z uzyskanych środków konserwatorskich (50 tyś zł), a parafia dopłaci 6,5 tyś. zł – jako wkład własny; także naszym kosztem do poniesienia jest 2 tyś zł dla inspektora budowlanego.
 39. Po moim urlopie wróciliśmy do cotygodniowych sobotnich grup roboczych. Serdecznie dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Romana Pazgana: Roman Pazgan, Mieczysław Sekuła, Zbigniew Górka z synem Wiktorem, Krzysztof Kruczek, Paweł Kruczek. Zamiast pracy 50 zł złożył Stanisław Ogorzałek. Układali płaskie łupane kamienie na skarpie przy nowych schodach.
 40. Również serdecznie dziękuję kobietom z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik: Krystyna Michalik, Agata Zaczyk, Maria Małysa, Halina Małysa-Legutko; Małgorzata Mężyk. Wykonały pracę umycia i ułożenia nawiezionych granitowych okrąglaków koło nowego kościoła oraz uzupełnienia luk między nimi, a także wyplewienia i posadzenia kwiatów i podsypania korą.
 41. Zaś na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka. Będzie nadal kładzenie kamienia na drugiej skarpie.
 42. Oraz również na sobotę proszę kobiety z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz, będzie plewienie chwastów i wygrabienie ziemi.
 43. W sierpniu zapisy na XXXV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę prowadzone są już tylko u przewodnika grupy w Nowym Sączu. Wyjście pielgrzymki rozpocznie się 17 VIII Mszą św. o 6.30 na placu katedralnym w Tarnowie. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90 zł od osoby. Gdy z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę dopłaca Caritas. Więcej informacji o pielgrzymce – na stronach internetowych Pielgrzymki www. http://pielgrzymkatarnowska.pl
 44. Sołtys wsi Królowa Górna informuje, że w nocy z 24/25 VIII, czyli o 1:00 z czwartku na piątek organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy „na wejście PPT”. Chętni mogą się zapisać pod tel. 18 445-67-52 lub 882-162-419 do dnia 20 sierpnia.
 45. W ten weekend (11-13 VIII) odbędą się rekolekcje „Winnica Racheli” dla cierpiących do tej pory po niezawinionym poronieniu. Kontakt: s. Małgorzata Tel. 730 278 555. Miejsce rekolekcji podane będzie poufnie przy zapisie. Szczegóły – w gablocie.
 46. Organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej w tygodniu Odpustu MB Kalwaryjskiej – wyjazd w piątek 18 sierpnia o 8:30 z parkingu przy kościele. Koszt 30 zł od osoby przy pełnym stanie autokaru (może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników). Po drodze planowane jest zwiedzanie Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. Program w Kalwarii: 13:00 – Msza w kaplicy MB Kalwarysjskiej; 15:00 – nieszpory przy Domku MB pod przewodem ks. bpa Artura Mizińskiego; 18:00 – Msza przy Grobie MB pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Zapisy wraz z wpłatą do 13 sierpnia u członkiń Akcji Katolickiej – Heleny Ptaszkowskiej i Marii Rymanowicz.
 47. W porze wakacyjnej z racji gorąca, cotygodniowa liturgia niedzielna, w miarę możliwości będzie nieco krótsza niż zwykle.
 48. Z całego serca dziękuję za złożone w minioną środę w świątyni imieninowe życzenia i prezenty od Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej w imieniu parafii. Jeśli mi wolno, to proszę o modlitwę i też tę ustawicznie czynioną – obiecuję.
 49. Od 5 VIII przystąpiono do opracowania uproszczonego planu urządzenia dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w miejscowości Mszalnica, opracowanie to będzie wyłożone w gminie – mieszkańców tej wsi odsyłam do gabloty.
 50. W Oświęcimiu w poniedziałek 14 VIII uroczystości ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego w 76. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. Szczegółowy harmonogram w gablocie.
 51. Pragnę podziękować za udzielone parafii rabaty: przy kupnie Agro-mat – od p. Madeja w składzie materiałów budowlanych „na Bani” w Kamionce Wielkiej; przy kupnie betonu – od Marii i Ryszarda Mężyków w betoniarni w Nowym Sączu.
 52. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Eugeniusz, Stefania Janusz; Dominik, Kazimiera Ochwat; Wojciech, Renata Sadowscy. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Jacek i Agata Siedlarz; Jacek i Katarzyna Gruca; Stanisław i Anna Siedlarz
 53. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).

Poprawiony: niedziela, 13 sierpnia 2017 06:39
 

Ewangelia na dziś

 • 2019-02-17, 6. Niedziela zwykła
  Łk 6,17.20-26
  Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
  „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
  Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
  Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
  Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
  Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
  Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
  Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.