Start Ojciec Andrasz
Ojciec Andrasz PDF Drukuj Email

 Ojciec Józef Andrasz SJ urodził się 16.X.1891 roku w Wielopolu koło Nowego Sącza. Chrzest św. w Parafii Wielogłowy. Miał 6 braci i 3 siostry. Rodzina religijna i patriotyczna, dbająca o edukację. Po przedwczesnej śmierci ojca, wraz z rodziną przenoszą się do Nowego Sącza. Tu wzrasta, dojrzewa uczęszcza do przy jezuickiego Gimnazjum ( małego Seminarium ) . Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia- Pani Sądeckiej otrzymuje łaskę powołania kapłana zakonnego.

22 września 1906 roku wstępuje do Prowincji Galicyjskiej Towarzystwa Jezusowego. Pierwsze śluby zakonne składa w październiku 1908 roku. Po odbyciu  studiów humanistycznych, filozoficznych i teologicznych, święcenia kapłańskie przyjmuje z rąk biskupa sufragana  Anatola Nowaka 19.III.1919 roku w Krakowie. W Nowym Sączu odprawia Mszę świętą prymicyjną  przed wspomnianym wyżej cudownym obrazem w kościele Ducha Świętego 25.III.1919 roku.
Władał językiem greckim, łacińskim oraz nowożytnymi- francuskim i niemieckim. Okazało się to przydatne po skierowaniu go przez przełożonych do pracy we wspólnocie pisarzy Kolegium ojców Jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie.
Pełnił obowiązki cenzora i tłumacza w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy.
Niezwykle udany okazał się pomysł wydawniczy - Biblioteka Życia Wewnętrznego. Objęła ona 40 tomów najlepszych światowych dzieł z dziedziny mistyki, ascetyki.
Pozycje te były wielokrotnie wznawiane. Znaczną część pozycji ojciec Józef Andrasz sam tłumaczył z języka francuskiego. Praca ta, jak się okazało, była dodatkowych przygotowaniem  do dobrej posługi  kierownika duchowego i spowiednika.

W roku 1920 Opatrzność zsyła go będącej u kresu ziemskiej wędrówki, schorowanej bł. Anieli Salawie. Z zeznań kapłanów i świeckich procesu beatyfikacyjnego bł. Anieli wyłania się postać ks. Andrasza jako kapłana wielkiego ducha potrafiącego rozeznawać wolę Bożą w życiu przyszłej błogosławionej Kościoła. Równolegle Jezuita prowadzi duchowo nowo powstające Stowarzyszenie Najświętszej Duszy Chrystusa Pana sł. bożej Pauli Zofii Tajber. Na polecenie Księcia Kardynała Adama Sapiechy bada i wydaje pozytywną opinię co do zgodności z nauką Kościoła działania i charyzmat powstającego Stowarzyszenia. Kiedy w roku  1949  zostają przez Księcia Kardynała zatwierdzone jako Zgromadzenie, ojciec Andrasz wyjawia siostrom Zgromadzenia  proroczą wizję. Autorką wizji była siostra Kaliksta  Piekarczyk ZMBM z Łagiewnik, duchowa córka ojca Andrasza. Kiedy na prośbę kleru krakowskiego Książę Kardynał miał zlikwidować Stowarzyszenie, ojciec Andrasz polecił Kalikście aby podjęła modlitwę  i umartwienia za Stowarzyszenie Duszy Chrystusowej. Po jakimś czasie miała wizję Pana Jezusa Konającego który uniósł głowę i wskazał jej pod Krzyżem siostrę zakonną - ,,patrz, tak będą wyglądać siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana,,. Zgromadzenie trwa do dzisiaj. Ojciec Andrasz  utrzymywał z nimi  relacje aż do śmierci.
Od 1932 roku był kwartalnym spowiednikiem nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ale spowiadały się u niego także profeski. Siostra Faustyna po raz pierwszy skorzystała z jego posługi w czasie rekolekcji przed ślubami wieczystymi w kwietniu 1933 roku. W jednym z listów siostra Faustyna opisuje jak na Jasnej Górze Matka Boża potwierdza jej że ojciec Andrasz jest tym kapłanem którego jej obiecała aby ją prowadził w jej misji. Przełożeni kierują ją następnie do Wilana, tam towarzyszy jej ks. Sopćko. Ponownie wraca do Krakowa korzystając z posługi ojca Andrasza. W sumie  o. Andrasz posługiwał Siostrze Faustynie przez ponad dwa i pół roku, a po jej śmierci zaangażował się w realizację jej posłannictwa. W jej duchowym ,,Dzienniczku,, jest najczęściej wspominanym kapłanem ( 59 razy ). Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, słynący dziś łaskami w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach; on też zapoczątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego w klasztornej kaplicy Zgromadzenia w Łagiewnikach (1943) i obchodzenie święta Miłosierdzia (1944). Jego książeczka ,,Miłosierdzie Boże ufamy Tobie,, (1947) zawierała popularyzująca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę,  przetłumaczona była na wiele języków i rozeszła się po całym świecie w ogromnych nakładach. On też był autorem pierwszych nóg biograficznych  o Apostołce Bożego Miłosierdzia.
Na jego prośbę, z konkretnymi pytaniami, za pozwoleniem przełożonej, siostry zebrały świadectwa i informacje o siostrze Faustynie w miejscach gdzie żyła i pracowała. Obszerna  biografia, której nie dokończył, przeleżała kilkadziesiąt lat w archiwum o. Jezuitów. Jesienią 2015 roku została wydana pod redakcją o. Prof. Józefa Augustna SJ jako ,,Życiorys św. Faustyny,, przez WAM.

Ojciec Józef Andrasz SJ był zaangażowany w nowatorskie jak na swoje czasy sprawy w Kościele.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Związany z tym kultem Akt poświęcenia, jego formy, wymagały wypracowania i akceptacji hierarchii i wiernych. Sprawa pierwszych piątków miesiąca nie była wtedy tak oczywista jak dzisiaj.
Wcześniejsze herezje jansenistów były żywy i odstręczały od częstej Komunii św.
Potrzeba było być w poście od północy aby przyjąć komunię. Paula Zofia Tajber, penitentka ojca Andrasza. Miała proroczą wizję że Kościół tę praktykę złagodzi.
Nowatorskie było dla ojca Andrasza głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia, wprowadzenie stałych nabożeństw do Bożego Miłosierdzia, Koronki, wystawienia obrazu do publicznej czci, ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia.
Jego interpretacja Jezusa Miłosiernego jako boskiego lekarza wchodzącego między nas i uzdrawiającego zbolałą ludzkość spotkała się na tamten czas z niezrozumieniem i krytyką.
Nowum w Kościele był Kult dla Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Według Pauli Zofi Tajber Pana Jezus domagał się  ustanowienia  w Kościele specjalnego święta. Wiąże się z tym Obietnica odnowy moralnej która przyjdzie przez Najświętszą Duszę Chrystusa Pana. Ojciec Andrasz zabiegał w Rzymie u Generała Jezuitów Włodzimierza Ledóchowskiego o to święto.
Opracował małą publikację przybliżającą wiernym Mszę świętą ,,Wspólnie z kapłanem,, był to czas  Mszy św. tylko w języku łacińskim. Trafiła w potrzeby wiernych,  doczekała się 20 wydań.

Przez długie lata był redaktorem ,,Posłańca Serca Jezusowego,,. Pomogło mu to doprowadzić do poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z kapłanami i wiernymi w całej Polsce dnia  21 października 1951 roku.
Ojciec  Andrasz był nie najlepszego zdrowia. W swoim życiu przeszedł pięć operacji. W listopadzie 1939 roku choroba uchroniła go przed wywiezieniem do obozu w Dachau. W 1945 roku interesowało się nim NKWD i znów rekonwalescencja w Krynicy - Zdroju po przebytej operacji okazała się dlań opatrznościowa.
Zmarł 1 lutego 1963 roku w Krakowie. Spoczywa w grobowcu ojców Jezuitów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wiosną 2014 roku oddolnie, zaczął rozwijać się prywatny kult ojca Józefa Andrasza. Wyszedł on z Parafii Królowa Górna. Powstała ,,Modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza,,. Kuria w Tarnowie udzieliła na nią imprimatur. Powstają ,,Margaretki,, (grupy modlitwy za kapłanów) używające w blankietach tej modlitwy. Powstał obraz o. Andrasza który jest powielany i trafił wraz z modlitwą do wielu osób i miejsc na świecie.
Jesienią 2015 powstała Litania do ojca Andrasza i modlitwa o uproszenie łask za jego wstawiennictwem.
Modlitwy zostały przetłumaczone na obce języki i trafiły do Japoni, Burkina Faso, Rosji, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Włoch, Anglii, Francji i innych.
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2015 r. ojciec Jakub Kołacz SJ - Prowincjał Jezuitów poświęcił pomnik- tablicę ojca Andrasza. Miało to miejsce w Parafii Mystków Diecezja Tarnowska. W tej Parafii powstało pierwsze w Diecezji (1874 r.) Ognisko Apostolstwa Modlitwy którego dyrektorem na Polskę w latach trzydziestych XX wieku był ojciec Andrasz.
Powstały filmy zrealizowane przez TV Trwam o ojcu Andraszu. Młodzi profesjonalni  muzycy z Zakopanego stworzyli utwór do Litani ojca ojca Andrasza.
Miało miejsce szereg konferencji przybliżających postać ojca Andrasza. Głosili je, o prof. Stanisław Cieślak SJ i siostra Maria Elżbieta Siepak ZMBM z Łagiewnik. W ramach  jubileuszowego XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej KIK w Nowym Sączu została poświęcona tablica.
Tablica upamiętnia 65 rocznicę poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (21.X.1951 roku) w którym ojciec Andrasz czynnie uczestniczył. Tablica zainstalowana jest na jezuickim kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu, tym, w którym odprawił Mszę św. prymicyjną.
Poświęcenia dokonali Superior jezuickiej wspólnoty o. Józef Polak, proboszcz Parafii Zabełcze( do której należy część Wielopola, rodzinnej miejscowości o. Andrasza) ks. Eugeniusz Mrożek oraz ojciec duchowy tego dekanatu ks. dr. Jan Siedlarz. Odsłonięcia  tablicy dokonała Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Pani Bożena Jawor.
Kult ma charakter stały, rozwija się. Zakon Jezuitów czyni przygotowania do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.

 


 

 
Modlitwy z ojcem Andraszem


 

Wystarczy zebrać grupę siedmiu osób aby wybrany przez Ciebie kapłan był otoczony modlitwą każdego dnia.

Wydrukuj 8 blankietów.

W środku kwiatu wpisz imię i nazwisko kapłana za którego będzie modlitwa.

Na płatkach kwiatu wpisz w poszczególne dni imiona osób podejmujących modlitwę. Wpisz je również na odwrotnej stronie, jak i datę kiedy powstała ,, Margaretka,,.

Poinformuj kapłana o powstaniu grupy. Poproś aby po zakończonej Mszy świętej pobłogosławił powstałą grupę.

Modlitwa trwa do końca życia kapłana. Niema nakazu uzupełnienia zmarłego członka grupy który się modlił.

Więcej informacji www.margaretka.org.pl

 


Artykuły o ojcu Andraszu


 

O. Józef Andrasz – pierwszy kierownik duchowy św. Faustyny

Sądeczanie odkrywają wielkość ojca Józefa Andrasza

BO DOBRZE MI JEST W SERCU JEGO

Sądecki spowiednik świętych narodzony dla nieba

O. Andrasz w Mystkowie

Mystków: poświęcenie pomnika upamiętniającego o. Józefa Andrasza SJ, kierownika duchowego św. Siostry Faustyny

Pierwszy kapelan świętej

Duchowy kierownik Apostołki Miłosierdzia

Chełmiec: Jezuita i zakonnica jako patroni nowych rond

Przemysłowo-Pracodawcze promieniowanie Jezusem

Spowiadał święte

Film o ojcu Józefie Andraszu SJ


 


Polecane pozycje książkowe z o. Andraszem


 

 


Pamiątki po o. Andraszu


 


 

 

 

 

Nie zdawaliśmy sobie sprawy że z naszych terenów pochodzi kapłan - Jezuita Józef Andrasz najczęściej przywoływany /59 razy / na kartach ,,Dzienniczka,, św.Faustyny. W naszej Parafii powstała modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza. Modlitwa ta, kult ma charakter trwały i rozprzestrzenia się. Owocem tego jest decyzja Prowincjała Jezuitów ojca Jakuba Kołacza SJ o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego naszego rodaka - ojca Józefa Andrasza SJ. Był on spowiednikiem świętej Faustyny, błogosławionej Anieli Salawy i sługi Bożej - matki Zofii Tajber założycielki Dusz Chrystusowych. Może to wskazywać że ojciec Andrasz zostanie ,,wielkim świętym,, Warto prosić jego wstawiennictwa u Boga w naszych potrzebach a o uzyskanych łaskach koniecznie informować księdza Proboszcza. Potrzebne będą takie świadectwa łask w trakcie procesu beatyfikacyjnego.